Local Organization Committee


Honorary Presidents: 

SHI Yuanquan, LIU Chengji, ZHAO Yadu, ZHOU Liangfu, ZHAO Jizong

Congress President: LING Feng

Secretary-general: ZHANG Jianning, ZHAO Guoguang

Assistant Secretary-general:

YU Xinguang, WANG Jinhuan, KANG Dezhi, YOU Chao, ZHANG Hongqi, MAO Ying, ZHAO Yuanli

Treasurer LIU Jianmin, ZHAO Hongyang, JIAO Liqun
Chairmen of Oraganizing Committee: ZHANG Liwei, WANG Shuo
Chairmen of Scientific Committee: BAO Yuhai, JIA Wang, CHEN Xiaolei